Noticias
DIA DEL LLIBRE VALENCIÀ

Hui 20 de novembre,  se celebra el “Dia del Llibre Valencià”. Este dia es celebra amb motiu de l’aniversari de la primera edició del  Tirant Lo Blanch de Joanot Martorell, el 20 de novembre de 1490. L’objectiu és recordar els nostres llibres i autors a les xarxes socials.

 

Amb motiu de la publicació el 20 de novembre de 1490 de l'obra de Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, hui se celebra el Dia del llibre valencià, una iniciativa impulsada des de fa anys per l'associació Tirant lo Blanc. L'objectiu és recordar els nostres llibres i autors.

 

En la nostra Biblioteca tenim un fum de llibres en valencià, dels quals pots gaudir, llibres per a totes les edats. A continuació et deixem un llistat de llibres que pots demanar per llegir.

 

Llista de llibres en valencià

 

També un fragment del “Tirant Lo Blanch”:


“Capítol Segon.


Com lo Comte Guillem de Veroych, preposà de anar al sant sepulcre e manifestà a la comtessa e als servidors la sua partida.


En la fèrtil, riqua e delitosa illa de Anglaterra habitava un cavaller valentíssim, noble de linatge e molt més de virtuts, lo qual, per la sua gran saviesa e alt enginy, havie servit per lonch temps l'art de cavalleria ab grandíssima honor, la fama del qual en lo món molt triümfava,3 nomenat lo comte Guillem de Varoych.


Aquest era un cavaller fortíssim qui en sa viril joventut havia sperimentada molt la sua nobla persona en l'exercici de les armes, seguint guerres axí en mar com en terra, e havia portades moltes batalles a fi. Aquest s'era trobat en VII batalles campals hon hi havia rey o fill de rey hi de X mília combatents ensús, e era entrat en V liçes de camp clos, hu per hu, e de tots havia obtesa victòria gloriosa.


E trobant-se lo virtuós comte en edat avançada de LV anys, mogut per divinal inspiració preposà de retraure's de les armes e de anar en peregrinació e de passar a la Casa Sancta de Hierusalem, hon tot cristià deu anar, si li és possible, per fer penitència e smena de sos defalliments. E aquest virtuós comte hi volgué anar havent dolor e contrictió de moltes morts que en la joventut sua havia fetes seguint les guerres e batalles hon s'era trobat.


E feta la deliberació, en la nit manifestà a la comtessa, muller sua, la sua breu partida, la qual ho pres ab molta inpaciència, per bé que fos molt virtuosa e discreta; per la molta amor que li portava, la feminil condició promptament no pogué resistir que no demostràs ésser molt agreujada. Al matí lo comte se féu venir davant tots sos servidors, axí hòmens com dones, e dix-los semblants paraules:


–Mos fills e fidelíssims servidors, a la magestat divina plau que yo m'é a partir de vosaltres e la mia tornada m'és incerta, si a Jhesuchrist serà plasent, e lo viatge és de grandíssim perill, per què ara de present vull satisfer a cascú de vosaltres lo bon servir que fet m'aveu.


E féu-se traure una gran caxa de moneda e a cascú de sos servidors donà molt més que no devia, que tots ne restaren molt contents. Aprés féu donació a la comtessa de tot lo comdat a totes ses voluntats, si bé·s tenia un fill de molta poca edat. E havie fet fer un anell d'or ab les armes sues e de la comtessa, lo qual anell era fet ab tal artifici que·s departia pel mig, restant cascuna part anell sancer. E ab la meytat de les armes de cascú, com era ajustat, se mostraven totes les armes.


E complit tot lo desús dit girà's a la virtuosa comtessa, e ab cara molt afable féu-li principi ab paraules de semblant stil.”

Ayuntamiento de San antonio de Benageber - Plaza del Ayuntamiento nº 1 - 46184 - tel: 961350301 - fax: 961350211
inicio - aviso legal